Aleksić Dimnjaci

INFORMACIJE O FIRMI

PROIZVODNJA I PRODAJA TERMOIZOLACIONIH
BETONSKIH DIMNJAKA ZA CENTRALNO GREJANJE I KAMINE

Najveći izazov  koji postavljaju moderni 
dimnjaci, su  niske  temperature dimnih
gasova  koji  nastaju  pri  sagorevanju.
Dimni gasovi se na putu iz kotla, preko
dimnjačkog  priključka  i dimnjaka hlade
i  ako  je  temperatura  dimnih  gasova
ispod  temperature  kondenzacije dolazi
do stvaranja vodene pare-rošenja.Dob-
ar  dimnjak  zato mora biti neosetljiv na
vlagu i  konstruisan  tako, da  stvorenu
vlagu  bez  oštećenja okoline izvede na
slobodan  prostor. Zbog  toga  dimnjak
mora biti dobro termo izolovan.
Pored vodene pare u dimnim gasovima
mogu  biti  prisutni  sumpor  i  hlor,  koji
zajedno sa kondenzatom stvaraju sum-
pornu ili sonu kiselinu.
Delovanje kanala za provetravanje
Vlaga  iz  dimnih  gasova, koja  prodire

kroz šamotnu cev, može nepovoljno da utiče na toplotnu provodljivost vazduha,
tako  da  izolacija  gubi  svoju  funkciju.
Nastali  problem se rešava provetrava-
njem sa unutrašnje strane.U betonskim
oblogama nalaze se kanali za provetra-
vanje, koji  preko  ventilacionog otvora
odvode suv vazduh  uvis  po  toplotnoj
izolaciji.Pri  tom  se suvi  vazduh  zasiti
vlagom  i  izdvaja  se  kroz  dilatacionu
ploču u atmosferu.

Aleksić Dimnjaci

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Put za Ovču 3v

11060 Borča - Beograd

TELEFON

063/425 702

065/27 222 69

E-MAIL

aleksic-novica@gmail.com

Podelite!